OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"POZNAJ ZABYTKI TECHNIKI W POLSCE"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Poznaj Zabytki Techniki w Polsce”, została ustanowiona i jest nadawana przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie, która ma na celu popularyzację istniejących zabytków techniki w Polsce.
   
 2. Odznaka posiada trzy stopnie:brązowy,srebrny,i złoty,

              które należy zdobywać w podanej kolejności.

 1. Odznakę może zdobywać każdy kto ukończył 7 rok życia.
   
 2. Czas zdobywania odznaki jest dowolny – nie jest ograniczony.
   
 3. Potwierdzenia zwiedzanych obiektów- zabytków techniki- należy kompletować w samodzielnie sporządzonej Kronice Odznaki, którymi mogą być ;odciski pieczęci ze zwiedzanego obiektu, ksero biletów wstępu, zdjęcia osoby zwiedzającej na tle zwiedzanego obiektu. Również będą honorowane potwierdzenia uzyskane przez zwiedzającego podczas zdobywania innych odznak a dotyczące tego obiektu, wówczas należy wykonać ksero potwierdzenia i podać na jaką odznakę zostało ono zweryfikowane.
   
 4. Podstawą przyznania odznaki jest „Kronika Odznaki”, w której na stronie tytułowej należy umieścić dana osobowe wraz z adresem zamieszkania turysty.
   
 5. Odznakę można zdobywać uprawiając różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 6. Odznakę zdobywa się zwiedzając określoną w tabeli ilość obiektów, wędrując po kraju lub biorąc udział w imprezach turystycznych.
   
 7. Minimalna ilość obiektów na poszczególne stopnie odznaki wynosi:
     - na odznakę w stopniu brązowym  - 15
     - na odznakę w stopniu srebrnym  - 30
     - na odznakę w stopniu złotym  - 45
   
 8. Obiekty raz zwiedzone , nie mogą się powtarzać w wyższych stopniach odznaki.
   
 9. Zapisy w „Kronice Odznaki”, muszą przekonać osobę weryfikującą o osobistym zwiedzaniu danego obiektu.
   
 10. W celu zweryfikowania „Kroniki Odznaki”, należy ją przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139 D/15, 22 -109 CHEŁM-6.
   
 11. Zweryfikowana „Kronika Odznaki” oraz odznaka, zostanie przesłana na adres zainteresowanego przesyłką pocztową za pobraniem ( płatną przy odbiorze przesyłki).
   
 12. Wykaz obiektów do zwiedzania znajduje się w Załączniku do regulaminu.
   
 13. Interpretacja niniejszego regulaminu odznaki należy wyłącznie do Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
 1. Regulamin odznaki został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, Uchwałą Nr 7 z dnia 27.11.2008r  i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Z a ł ą c z n i k - WYKAZ ZABYTKÓW TECHNIKI W POLSCE